ประวัติ และความเป็นมาของ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

สำหรับธนาคารในประเทศไทยก็มีอยู่ด้วยกันมากมายแต่ถ้าหากให้นึกถึงธนาคารที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบรรดาเกษตรกรของไทยก็ต้องนึกถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือชื่อย่อ ธ.ก.ส. นี่คือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ซีงปัจจุบันกระทรวงการคลังเองก็ได้ถือหุ้นอยู่ 99.79% กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ก็ได้มีการถือหุ้นเอาไว้อยู่ 0.18% และประชาชนทั่วๆ ไปถือหุ้นอยู่ 0.3%

ประวัติความเป็นมาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 ในเวลานั้นใช้ชื่อว่า ธนาคารเพื่อการเกษตร มีหน้าที่หลักคือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสหกรณ์ในประเทศไทย กระทั่งปี พ.ศ. 2519 ก็ได้มีการจัดตั้งธนาคารขึ้นมาแทนที่เพราะต้องการให้ครอบคลุมกับเกษตรกรด้วยจึงได้เลือกใช้ชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หน้าที่หลักคืออำนวยสินเชื่อทางการเกษตรโดยตรงและสู่สถาบันเกษตรกร หรือเหล่าสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้มีโอกาสประกอบอาชีพแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีบริการรับฝากเงิน ซึ่งตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมาสามารถแบ่งการพัฒนาของธนาคารได้ดังนี้

  • ทศวรรษที่ 1 พ.ศ. 2509-2519 – ต้องการลดปัญหาเงินกู้นอกระบบด้วยการให้สินเชื่อระยะสั้น ระยะกลาง กับเกษตรกรให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว สร้างนวัตกรรมทางการเงินให้กับเกษตรกรแบบรายบุคคล ใช้บุคคลกลุ่มค้ำประกันรับรองแบบลูกหนี้รว่มกัน สร้างรากฐานทางความพร้อมและการเงินให้เกษตรกร
  • ทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2520-2529 – ให้สินเชื่อ บริการครบวงจร เริ่มดำเนินงานบนพื้นฐานร่วมมือระหว่างเอกชนกับราชการ หาปัจจัยต่างๆ ที่อำนวยต่อการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในรูปวัสดุทางการเกษตร เชื่อมโยงตลาด จัดตลาดกลางพืชผล รับจำนำข้าวเปลือก
  • ทศวรรษที่ 3 พ.ศ. 2530-2539 – ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนที่ปกติขอสินเชื่อไม่ได้ จัดตั้งสถาบันการเกษตร ขยายบริการให้ทั่วถึงและครอบคลุม สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุมเพื่อตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เริมมีการใช้ระบบการปฏิบัติงานแบบเป็นทางการมากขึ้น
  • ทศวรรษที่ 4 พ.ศ. 2540-2549 – น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่การพัฒนาชนบท ให้เกษตรกรสามารถถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง มั่นคง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
  • ทศวรรษที่ 5 พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน – ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ให้บริการสินเชื่อหลากหลาย มุ่งมั่นต่อภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายสินเชื่อไปสู่กลุ่มบุคคล บุคคล กองทุนหมู่บ้าน ผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องและสหกรณ์ทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่ม เพื่อให้ทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทำงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งใช้ชีวิตแบบพอเพียงบนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เป็นการจัดตั้งที่มีรูปแบบมากกว่าที่เคยเป็น