มาดูความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์

เกษตรกรหลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่าปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะบางคนก็ว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีเพราะทำให้เกิดสารเคมีตกค้าง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะดีกว่าเพราะทำมาจากธรรมชาติล้วนๆ หรือบางคนก็จะบอกว่าปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารสูงจะได้ช่วยเสริมลงไปในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมรวมทั้งข้อดีข้อด้อยของปุ๋ยแต่ละประเภทกันดีกว่าคะ

ปุ๋ยเคมี

 • เป็นสารที่ได้จากการวิเคราะห์ให้มีธาตุอาหารชนิดแบบเข้มข้น จึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากใช้แรงงานในการทำน้อย
 • เกษตรกรมักเลือกใช้ปุ๋ยเคมีในการแก้ปัญหาเวลาที่ผลผลิตเกิดปัญหา โดยไม่ได้ระมัดระวังถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
 • ราคาค่อนข้างสูงจากต้นทุนการดำเนินการ กำไร และค่าขนส่งของผู้ผลิต ผู้ค้า
 • ประโยชน์มีเพียงแค่บำรุงการเจริญเติบโจลตของพืช แต่จะไม่บำรุงดิน
 • ปุ๋ยเคมีชนิดที่บำรุงดินด้วย จะเห็นผลช้าทำให้เกษตรกรไม่นิยมเลือกใช้
 • มักเกิดผลตกค้างที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือเป็นเกลือ
 • ส่งผลต่อการเร่งการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน และการปล่อยธาตุอาหาร ทำให้ดินเกิดเสื่อมสภาพทรุดโทรมลงอย่าวรวดเร็วหากมีการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

ปุ๋ยอินทรีย์

 • ในปุ๋ยอินทรีย์จะมีสิ่งที่มีชีวิตเป็นตัวออกฤทธิ์ร่วมอยู่ด้วย
 • เกษตรกรสามารถที่จะผลิตขึ้นเองได้ในระบบนิเวศน์ของแต่ละท้องถิ่น
 • ผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจเพราะในปุ๋ยอินทรีย์ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต ถ้าไม่รู้จักดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอย่างถูกวิธีก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในปุ๋ยทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่หรือขยายพันธุ์ต่อเนื่องออกไป
 • ปุ๋ยอินทรีย์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดี เช่น ปุ๋ยเคมี สารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน
 • การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะเหมาะกับการใช้ในการปรับปรุงระบบนิเวศน์ทางการเกษตร ที่จะเข้าไปช่วยลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
 • ขั้นตอนการผลิตใช้ได้ทั้งในระบบธรรมชาติและระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทั้งในระดับกลุ่มจนไปถึงระดับครัวเรือน จึงเหมาะกับการพัฒนาแหล่งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จึงอาจสรุปได้ว่าปุ๋ยเคมีคือการผลิตด้วยการนำสารเคมีสังเคราะห์เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตถึงแม้ว่าจะได้ผลผลิตที่รวดเร็วแต่ก็ทิ้งผลเสียตามมาอีกมากมายทั้งต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ แต่ในขณะที่ปุ๋ยอินทรีย์คือการผลิตด้วยกระบวนการทางธรรมชาติถึงจะให้ผลช้าแต่ก็ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ที่สำคัญคือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยคะ