This Theme Supports a Custom FrontPage

ประวัติ และความเป็นมาของ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

ประวัติ และความเป็นมาของ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

สำหรับธนาคารในประเทศไทยก็มีอยู่ด้วยกันมากมายแต่ถ้าหากให้นึกถึงธนาคารที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบรรดาเกษตรกรของไทยก็ต้องนึกถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือชื่อย่อ ธ.ก.ส. นี่คือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง Read more about ประวัติ และความเป็นมาของ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์