This Theme Supports a Custom FrontPage

ประวัติความเป็นมาของ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

ประวัติความเป็นมาของ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

การทำการเกษตรในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบการเกษตรที่ควรจะต้องได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ ด้วยความที่การทำเกษตรรูปแบบนี้นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเองปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ มากมายอีกด้วย เพราะการใช้สารเคมีแล้วได้ Read more about ประวัติความเป็นมาของ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย