This Theme Supports a Custom FrontPage

มาดูกันว่าการทำเกษตรยุคใหม่เป็นอย่างไร

มาดูกันว่าการทำเกษตรยุคใหม่เป็นอย่างไร

ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลของประเทศไทยได้ออกนโยบายการเกษตรใหม่ออกมา โดยเป็นนโยบายที่สนับสนุนวงการเกษตรในรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่ใช่การพยุงราคาผลผลิตอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต แต่กลับเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดรวมทั้งการทำเกษตรยุคเก่าไปเลย นั่นก็คือ Thailand 4.0จึงทำให้ก่อกำเนิดคำว่า Smart Farmer ขึ้นมา โดยแนวคิดของการเกษตรยุคใหม่ คือคนไทยจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านอาชีพด้านเกษตรกรอย่างเจาะลึก มีความภูมิใจในวิชาชีพของตน ซึ่งเปรียบได้ดั่งกับกระดูกสันหลังของคนไทยมาอย่างช้านาน แต่พอกาลเวลาเปลี่ยนไปพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล การทำเกษตรก็ถูกคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มองข้าม รวมทั้งมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย แต่ความจริงแล้ว เกษตรกรไทยก็สามารถปรับตัวให้เป็นเกษตรกรในยุคสมัยใหม่อันมีคุณภาพ ก้าวไปพร้อมกับโลกดิจิทัล อย่าง Smart Farmer จากการสนับสนุนของภาครัฐ Read more about มาดูกันว่าการทำเกษตรยุคใหม่เป็นอย่างไร