ปุ๋ย

เกษตรกรหลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่าปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะบางคนก็ว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีเพราะทำให้เกิดสารเคมีตกค้าง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะดีกว่าเพราะทำมาจากธรรมชาติล้วนๆ หรือบางคนก็จะบอกว่าปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารสูงจะได้ช่วยเสริมลงไปในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมรวมทั้งข้อดีข้อด้อยของปุ๋ยแต่ละประเภทกันดีกว่าคะ
ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์

คือปุ๋ยที่เกิดขึ้นมาจากการ สะสม และเน่าเปื่อนจากซากพืช และซากสัตว์ถือว่าเป็นปุ๋ยที่ได้จากกระบวนการจากธรรมชาติ ในส่วนใหญ่แล้ว ปุ๋ยประเภทนี้ใช้ในการปรับสภาพหน้าดิน

ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมี

คือปุ๋บที่ผสมขึ้นมาจากความรู้ของวิทยาศาสตร์ซึ่งปุ๋ยประเภทนี้ก๋จะมี การผสมสัดส่วน เช่น 16-20-0 แต่ ปุ๋บเคมีนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยที่สามารถเร่นการเติบโตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีสารเคมีตกค้าง

ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมัก

คือปุ๋ยที่ เกิดจาก พวกเศษหญ้า ถั่ว ข้าวโพด และเปลือกถั่วประเภทต่างๆ ที่หมักจนเน่าเปื่อย จุดเด่นของปุ๋ยประเภทนี้ก็คือมีความเป็นธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีตกค้าง และยังเป็นการเพิ่มแร่ธาตุในดิน

WELCOME

WELCOME

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่ง เกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของขาติ เพราะเกษตรกรรมนั้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด พบเจอกับเทคโนโลยีการเกษตรอันหลากหลาย ที่เป็นตัวช่วยให้ การเกษตรนั้นพัฒนาไแอย่างก้าวไกล อีกหนึ่งจากปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตมนุษย์ก็คือการ “กิน” ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่มุมไหนของโลกต่างก็ล้วนแล้วต้องกินเพื่อให้ชีวิตคงอยู่ ฉะนั้นแล้วการผลิตอาหารจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุด ปัจจุบันนี้ทำให้หลายประเทศต่างหันมาให้ความสนใจเรื่องของการเกษตรมากขึ้น ในหลายประเทศพยายามคิดค้น พัฒนา ทดลอง การเกษตรในรูปแบบแปลกแหวกแนว ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยมาใช้มากขึ้น

"มูลนิธิชัยพัฒนา"

“มูลนิธิชัยพัฒนา” ก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งมูลนิธิ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเพื่อสนับสนุน ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านต่างๆให้แก่ประชาชนและสถานที่ราชการ ดำเนินการผ่านทางสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในหลายๆโครงการ จนทำให้ “ชัยพัฒนา” กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ไปโดยอัตโนมัติสำหรับเหล่าปวงชนชาวไทย

home

 Register

Latest news