มาดูกันว่าการทำเกษตรยุคใหม่เป็นอย่างไร

ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลของประเทศไทยได้ออกนโยบายการเกษตรใหม่ออกมา โดยเป็นนโยบายที่สนับสนุนวงการเกษตรในรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่ใช่การพยุงราคาผลผลิตอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต แต่กลับเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดรวมทั้งการทำเกษตรยุคเก่าไปเลย นั่นก็คือ Thailand 4.0จึงทำให้ก่อกำเนิดคำว่า Smart Farmer ขึ้นมา โดยแนวคิดของการเกษตรยุคใหม่ คือคนไทยจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านอาชีพด้านเกษตรกรอย่างเจาะลึก มีความภูมิใจในวิชาชีพของตน ซึ่งเปรียบได้ดั่งกับกระดูกสันหลังของคนไทยมาอย่างช้านาน แต่พอกาลเวลาเปลี่ยนไปพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล การทำเกษตรก็ถูกคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มองข้าม รวมทั้งมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย แต่ความจริงแล้ว เกษตรกรไทยก็สามารถปรับตัวให้เป็นเกษตรกรในยุคสมัยใหม่อันมีคุณภาพ ก้าวไปพร้อมกับโลกดิจิทัล อย่าง Smart Farmer จากการสนับสนุนของภาครัฐ

 

Smart Farmer เป็นคำที่มีความหมายถึง คนซึ่งมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน โดยเป็นเกษตรกรยุคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ทางด้านการเกษตรอันทันสมัย สามารถบริหารงานเอง ไม่ว่าจะทั้ง การผลิต , การตลาด , การวิเคราะห์ รวมทั้งมีความตระหนักในการคำนึงถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม และความปลอดภัยของผู้บริโภค , สังคม , สิ่งแวดล้อม อีกทั้งSmart Farmer จะเป็นเกษตรกรที่ลบล้างภาพเก่าๆในความคิดของใครหลายคนว่าต้องล้าสมัยแน่ๆ โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปผสมผสานในการทำการเกษตรกรรม เช่น การนำอุปกรณ์เซนเซอร์เข้ามาตรวจจับอุณหภูมิ , เซนเซอร์วัดระดับความชื้น พร้อมส่งค่าที่ตรวจจับได้เข้าไปยังอินเทอร์เน็ต และ Smart Farmer สามารถตรวจสอบทันที โดยล้วนแต่เป็นการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กับเทคโนโลยียุคใหม่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเอง จากแนวคิด Smart Farmer แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้สามารถแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 ส่วนคือ เกษตรกร Smart Farmer กับเกษตรกรที่ยังต้องการพัฒนา

การคัดเลือกเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติของ Smart Farmer นั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 180,000 บาท/ครอบครัว เท่ากับต้องมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท โดยเกษตรกรกลุ่มที่สามารถผ่านคุณสมบัติข้อนี้ก็จะได้รับการพิจารณาให้เป็น Smart Farmer ตัวต้นแบบ เพื่อให้เป็นแนวทางต้นแบบให้ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่กำลังพัฒนาอยู่ต่อไป เป็นการผลักดันวิชาการทางเกษตรในประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี  โดยในปัจจุบันการเป็นเกษตรกรในยุค 4.0 ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หรือเรื่องฝันไกลตัวแต่อย่างใด เนื่องจากมีหน่วยงานในภาครัฐ เป็นตัวต้นแบบมากมายหน่วยงานเหล่านี้จะให้การสนับสนุนเกษตรอย่างเต็มที่ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยังมีหน่วยงานช่วยสนับสนุนอื่นๆอีกมากมาย