ประวัติ และความเป็นมาของมูลนิธิชัยพัฒนา

“มูลนิธิชัยพัฒนา” ก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งมูลนิธิ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเพื่อสนับสนุน ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านต่างๆให้แก่ประชาชนและสถานที่ราชการ ดำเนินการผ่านทางสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในหลายๆโครงการ จนทำให้ “ชัยพัฒนา” กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ไปโดยอัตโนมัติสำหรับเหล่าปวงชนชาวไทย

“มูลนิธิชัยพัฒนา” แรกเริ่มจัดตั้งทะเบียนเป็นมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อปี 2531 ถ้านับมาถึงปัจจุบันก็กว่า 29 ปี และเมื่อปีพ.ศ.2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้พระราชทานชื่อ “ภัทรพัฒน์ PatPat” เพื่อใช้เป็นตราผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาโครงการต่างๆของมูลนิธิ นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินนโยบายทางการตลาดให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งในทุกวันนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือพัฒนาสังคมไทยนานัปการ ยึดมั่นวัตถุประสงค์ ที่สำคัญต่อประเทศชาติ อาทิเช่น

  • ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ โดยเฉพาะงานบำบัดน้ำเสียอันเป็นมลพิษทางน้ำถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของทางมูลนิธิเลยก็ว่าได้ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นและออกแบบชนิด “ไทยทำ ไทยใช้” ขึ้นมา เพื่อมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการบรรเทาภาวะมลพิษที่เกิดจากน้ำเน่าเสีย โดยเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนอกจากนั้นคนไทยก็สามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้จึงเกิด “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ขึ้น ลักษณะการทำงานเป็นเครื่องกลเติมอากาศให้กับผิวน้ำ หมุนช้าแบบทุ่นลอยโปรยน้ำลงมาที่ผิวน้ำออกซิเจนเข้าไปผสมผสานกับน้ำทำให้น้ำเคลื่อนไหวและมีสภาพดีเกือบเหมือนน้ำปกติ
  • ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจว่าปัญหาดินเสื่อมโทรมคือปัญหาใหญ่ของเกษตรกรเพราะเมื่อไหร่ที่ฝนตกลงมาก็จะทำการชะล้างดินที่อุดมสมบูรณ์ไปที่อื่นเสียหมดและก่อให้เกิดดินพังทลายส่งผลโดยตรงจากพื้นที่การเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก มูลนิธิชัยพัฒนาจึงรับสนองพระราชดำริด้วยการใช้หญ้าแฝกเพื่อช่วยชะลอการชะล้างหน้าดินจากฝน และยังช่วยยึดให้หน้าดินไม่พังทลายลงมา
  • สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ
  • ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • ร่วมมือกับส่วนราชการเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อประเทศ

การก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่สำคัญ คือเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ประชาชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข รวมทั้งอยู่ดีกินดีอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ ถือว่าเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาคะ