This Theme Supports a Custom FrontPage

ทฤษฎีการเกษตรแบบผสมผสาน มาจากรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีการเกษตรแบบผสมผสาน มาจากรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศไทย คือประเทศแห่งเกษตรกรรม เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดิน น้ำ อากาศ สมบูรณ์ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นดำรงอาชีพเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกษตรกรรมที่เราพูดถึงนี้ก็จะมีอาชีพ ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา ชาวประมงเป็นต้น

Read more about ทฤษฎีการเกษตรแบบผสมผสาน มาจากรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง