This Theme Supports a Custom FrontPage

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม แต่ด้วยเศรษฐกิจอาจจะทำให้ชาวไร่ ชาวสวนต้องเอาที่นา ที่สวน ที่ไร่ไปจำที่ธนาคาร หรือขายออกไปเพื่อนำเงินมาใช้สอยในชีวิตประจำวันของตน จึงทำให้การทำกินของเหล่าเกษตรกรในตอนนี้ถ้าหากว่า Read more about การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง