This Theme Supports a Custom FrontPage

ชมพู่น้ำดอกไม้ ผลไม้หากินยาก และมีรสชาติเป็นของตัวเอง

ชมพู่น้ำดอกไม้ ผลไม้หากินยาก และมีรสชาติเป็นของตัวเอง

ชมพู่น้ำดอกไม้ เป็นผลไม้ที่มีรูปร่างทรงเกือบกลม มีสีเขียวออกเหลืองๆ มีเม็ดด้านในใหญ่พอสมควร ชมพู่น้ำดอกไม้มีรสชาติหวานกรอบมีน้ำเยอะ ด้วยที่ว่าชมพูมีสายพันธุ์อื่นออกมาใหม่ เป็นจำนวนมากและสายพันธุ์ใหม่จะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้นสายพันธุ์เก่าอย่างชมพู่น้ำดอกไม้ ก็ต้องถูกเลิกปลูกกันเป็นแถว และหันมาปลูกสายพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าเพื่อความเป็นที่ต้องของตลาดนั้นเอง Read more about ชมพู่น้ำดอกไม้ ผลไม้หากินยาก และมีรสชาติเป็นของตัวเอง